Zebranie Przedstawicieli

Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie zawiadamia, że zgodnie z § 21 Statutu

w dniu 24 maja 2018 roku o godzinie 10 00

w Gościńcu pod Jesionem w Wyszkowie, przy ul. Łącznej 5

odbędzie się

ZEBRANIE  PRZEDSTAWICIELI

W przypadku braku kworum

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie,

tego samego dnia tj. 24 maja 2018 roku o godz. 1030.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Przedstawienie Porządku Obrad.
 3. Uchwalenie Regulaminu Obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego Obrad.
 5. Wybór Sekretarza Obrad.
 6. Wybór Komisji ds. odpowiedniości.
 7. Wybór komisji skrutacyjnej.
 8. Sprawozdanie Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z działalności w 2017r., z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, przedstawienie sprawozdania finansowego oraz opinii biegłego rewidenta.
 9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z działalności w 2017r.
 10. Przeprowadzenie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
 11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 12. Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedniości sprawozdania z oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego i podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję 2018-2022.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie na kadencję 2018-2022”
 15. Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej oraz ocena odpowiedniości kandydatów przez Komisję ds. odpowiedniości.
 16. Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedniości sprawozdania z oceny odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej oraz podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.
 17. Przeprowadzenie wyborów Członków Rady Nadzorczej.
 18. Przedstawienie przez Komisję skrutacyjną wyników wyborów do Rady Nadzorczej.
 19. Podjęcie Uchwał w sprawie:
 20. -       zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z działalności w 2017 roku oraz sprawozdania finansowego

  -       zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z działalności w 2017 roku

  -       udzielenia absolutorium członkom Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

  -       podziału niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych

  -       podziału nadwyżki bilansowej Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie za 2017 rok

  -       powołania członków Rady Nadzorczej

  -       uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej

  -       ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu

  -       kierunków działalności PBS Banku w 2018 roku

  -       przystąpienia do IT BPS sp. z.o.o.

 21. Wnioski Przedstawicieli
 22. Zamknięcie Obrad

Kursy walut

Kursy walut2018-12-10 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1568
1 USD3.6476
1 CHF3.6600
1 GBP4.5876
więcej

Depozyty 3M

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBOR 3M 1,72
więcej