Zmiana regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, która obowiązuje od dnia 20 grudnia 2018r. Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie dostosował zapisy Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych do wymagań ustawy. Wprowadzono również kilka zmian redakcyjnych.

Wprowadzone zmiany w szczególności dotyczą:

 • wprowadzenia dwóch terminów na rozstrzygnięcie reklamacji w zależności od rodzaju usługi, jakiej dotyczy;
 • uregulowania momentu złożenia zlecenia płatniczego;
 • określenia odpowiedzialności Banku za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej;
 • wprowadzenie nowego procesu obsługi reklamacji w przypadku transakcji nieautoryzowanych;
 • doprecyzowania zasad korzystania z produktów bankowych przez osoby małoletnie i ubezwłasnowolnione oraz ich przedstawicieli ustawowych.

Poniżej zamieszczamy dla Państwa następujące załączniki:

 1. Informację o zmianach w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, zawierającą wprowadzone modyfikacje zapisów.
 2. Opis podstaw prawnych i okoliczności faktycznych dokonanych zmian, które zamieszczono w tabelarycznym zestawieniu stanowiącym - Wykaz zmian w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych.
 3. Pełną treść - Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych.

Jednocześnie informujemy, że:

 • jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian nie zgłoszą Państwo Bankowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że wyrazili Państwo na nie zgodę,
 • mają Państwo prawo przed datą proponowanego wejścia w życie zmian wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat,
 • w przypadku, gdy Państwo zgłoszą sprzeciw, ale nie dokonają wypowiedzenia umowy, umowa wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.

Pisemne oświadczenia w ww. sprawach można złożyć w placówce Banku lub przesłać na adres Banku.

Załączniki:

 1. Informacja o zmianach w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych.
 2. Wykaz zmian w regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych.
 3. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-13 obowiązuje od godziny: 08:00
1 EUR4.1627
1 USD3.6601
1 CHF3.6596
1 GBP4.6017
więcej

Depozyty 3M

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBOR 3M 1,72
więcej