Kredyt Mieszkaniowy dla wybranych grup zawodowych

  • Niska prowizja
  • Atrakcyjna marża dla wybranych grup zawodowych
  • Krótki okres oczekiwania na decyzję o przyznaniu kredytu.
  • Warunkiem uzyskania kredytu jest posiadanie bieżącej zdolności kredytowej
  • Okres kredytowania - do 25 lat.

   

  Warunkiem skorzystania z oferty kredytu jest wykonywanie zawodu w ramach następujących grup:

  1. osób fizycznych wykonujących zawody zaufania publicznego;
  2. osób fizycznych będących pracownikami sektora finansowego;
  3. osób fizycznych będących pracownikami sektora spółdzielczego;
  4. osób fizycznych będących pracownikami sektora finansów publicznych, w tym między innymi pracowników samorządu terytorialnego, urzędów skarbowych, ZUS, sądów, prokuratur, szkół;
  5. osób fizycznych będących pracownikami służb mundurowych;
  6. emerytów i rencistów tych instytucji – ww. grup zawodowych.

   

  Zawód zaufania publicznego – każdy zawód lub grupa zawodów, dla którego(ej) w drodze ustawy utworzono samorządy zawodowe. Do zawodów zaufania publicznego należą m.in.: biegły rewident, doradca podatkowy, diagnosta laboratoryjny, farmaceuta, fizjoterapeuta, kurator sądowy, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, aptekarz, pielęgniarka, położna, psycholog, notariuszy, radca prawny, rzecznik patentowy, syndyk, architekt, komornik, adwokat.

  Pracownik sektora finansowego - osoba fizyczna zatrudniona w jednej z następujących instytucji: bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub powierniczych, zakład ubezpieczeń, fundusz powierniczy, fundusz emerytalny, dom maklerski.

  Pracownik sektora spółdzielczego – osoba fizyczna zatrudniona w spółdzielni, zgodnie z definicją spółdzielni, określoną w ustawie – Prawo spółdzielcze.

  Pracownik sektora finansów publicznych – osoba fizyczna zatrudniona w sektorze finansów publicznych, o którym mowa w ustawie o finansach publicznych.

  Zgodnie z Art. 9. Sektor finansów publicznych tworzą:

  1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;

  2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;

  2a) związki metropolitalne;

  3) jednostki budżetowe;

  4) samorządowe zakłady budżetowe;

  5) agencje wykonawcze;

  6) instytucje gospodarki budżetowej;

  7) państwowe fundusze celowe;

  8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

  9) Narodowy Fundusz Zdrowia;

  10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;

  11) uczelnie publiczne;

  12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;

  13) państwowe i samorządowe instytucje kultury;

  14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego;

  15) Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

  Pracownik służb mundurowych – osoba fizyczna zatrudniona w sformalizowanych jednostkach powoływanych przez państwo lub jego organy, zatrudniona m.in. w Policji, Wojsku, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Celnej, Straży Ochrony Kolei itp.

   

   

 • ludzie Osobiście w placówce

  Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

  Placówki i bankomaty
  telefon Kontakt telefoniczny

  29 74 35 208
  (koszt jak za rozmowę lokalną)