Pozostałe ubezpieczenia ochronne dla Klientów Banku

 • Ubezpieczenie Biznes Cesja
  (produkt ubezpieczeniowy spełniający wszystkie wymogi Rekomendacji U wydanej przez KNF dotyczącej dobrych  praktyk w zakresie bancassurance)

  Ubezpieczenie Biznes Cesja to doskonała ochrona majątku Twojej Firmy.

  Produkt skierowany do osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą.

  Dlaczego warto? Bo dzięki ubezpieczeniu Biznes Cesja uzyskasz:
  - możliwość pełnego ubezpieczenia nieruchomości również dla szkód powstałych w wyniku awarii urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania, a także cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych,
  - możliwość ubezpieczenia maszyn, urządzeń, wyposażenia znajdującego się w budynkach oraz poza budynkami, o ile znajdują się na terenie wskazanym w umowie lokalizacji,
  - możliwość ubezpieczenia środków obrotowych,
  - możliwość ubezpieczenia nakładów inwestycyjnych,
  - możliwość ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku z limitem nawet do 100% sumy ubezpieczenia danego mienia,
  - solidną i rzetelną likwidację szkód,
  - OC za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości.

  Zakres ochrony uzależniony jest od wybranego wariantu ubezpieczenia.

  Pamiętaj! To Ty decydujesz o odpowiednim zakresie ochrony gwarantującym bezpieczeństwo finansowe Twojej Firmy.

  Ubezpieczenie Biznes Cesja w zależności od wybranego wariantu zapewnia ochronę w zakresie:

  1. ognia i innych zdarzeń losowych tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch , upadek statku powietrznego, huragan, grad, powódź, deszcz nawalny, spływ wód po zboczach, osunięcie się ziemi, lawina, śnieg, dym i sadza, upadek: drzewa, masztu, słupa, anteny lub ich części, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, trzęsienie ziemi, szkody wodociągowe,
  2. kradzieży z włamaniem i rabunku,
  3. odpowiedzialności cywilnej.

  Szczegółowe informacje na temat oferowanego ubezpieczenia  znajdują się w Karcie produktu Biznes Cesja oraz Szczegółowych Warunkach Ubezpieczenia (SWU).

  Zapraszamy do placówek Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie, nasi doradcy pomogą dopasować najlepszy wariant i zakres ubezpieczenia do Państwa indywidualnych potrzeb.

 • Ubezpieczenie Concordia Dom
  (produkt ubezpieczeniowy spełniający wszystkie wymogi Rekomendacji U wydanej przez KNF dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance)

  Ubezpieczenie Concordia Dom to doskonała ochrona Twojego majątku: domu lub mieszkania.

  Dlaczego warto skorzystać z produktu Concordii ubezpieczenia oferowanej w Banku? Bo dzięki ubezpieczeniu Concordia Dom uzyskasz:

  - ubezpieczenie domu w wartości odtworzeniowej, również dla domów powyżej 30 lat,

  - ubezpieczenie kolektorów słonecznych,

  - brak ograniczeń co do minimalnej wartości szkody.

  - ochronę od ryzyka powodzi w podstawowym zakresie ubezpieczenia,

  - możliwość ubezpieczenia przedmiotów szklanych od pęknięcia lub stłuczenia,

  - solidną i rzetelną likwidację szkód,

  - OC w życiu prywatnym, które działa nie tylko w obrębie ubezpieczonej lokalizacji, ale na terytorium całej Polski,

  - w ramach OC chronieni są także Twoi bliscy mieszkający razem z Tobą,

  - ochronę swoich zobowiązań poprzez zabezpieczenie majątku.

  Produkt skierowany jest dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej będących właścicielami domu, mieszkania, nieruchomości w budowie, garażu wolnostojącego lub budynku gospodarczego, bądź budowli względnie osób fizycznych, którym przysługują do tego mienia ograniczone prawa rzeczowe. Przy czym ubezpieczającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

  Zakres ochrony uzależniony jest od wybranego wariantu ubezpieczenia.

  Pamiętaj! To Ty decydujesz o odpowiednim zakresie ochrony gwarantującym bezpieczeństwo finansowe.

  Ubezpieczenie Concordia Dom w zależności od wybranego wariantu zapewnia ochronę mienia w zakresie:

  1. ognia i innych zdarzeń losowych (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, uderzenia pojazdu, upadku statku powietrznego, powodzi, deszczu nawalnego, lawiny, spływu wod po zboczach, zapadania się ziemi, osuwania się ziemi, trzęsienia ziemi, dymu i sadzy, naporu śniegu, zalania, huku ponaddźwiękowego),
  2. kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji,
  3. stłuczenia i pęknięcia przedmiotu szklanego,
  4. ubezpieczenia porady prawnej,
  5. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

  Szczegółowe informacje na temat oferowanego ubezpieczenia  znajdują się w Karcie produktu Concordia Dom oraz Szczegółowych Warunkach Ubezpieczenia Majątku Prywatnego (SWU).

  Zapraszamy do placówek Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie, nasi doradcy pomogą dopasować najlepszy wariant i zakres ubezpieczenia do Państwa indywidualnych potrzeb.