O Banku

O banku

Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie założony w 1923 roku to nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się instytucja finansowa ze 100 % polskim kapitałem. Profesjonalna kadra, nowoczesna obsługa, szeroka gama produktów i usług stawiają go w gronie najlepszych banków w Polsce.

W strukturze organizacyjnej Banku znajduje się 29 placówek zlokalizowanych na terenie miasta Wyszkowa, Warszawy, Pułtuska, Serocka, Legionowa, Mińska Mazowieckiego, Grodziska Mazowieckiego, Pruszkowa, Piastowa, Ożarowa Mazowieckiego, Leszna oraz gmin Dąbrówka, Długosiodło, Rząśnik, Zabrodzie oraz Stare Babice. Większość placówek wyposażona jest w bankomaty dostępne przez całą dobę.

Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie jest instytucją świadczącą usługi dla najbardziej wymagających klientów, ceniących sobie rzetelność, stabilność i zaufanie. Specjalizuje się w obsłudze finansowej przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, klientów indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Jego oferta jest ciągle poszerzana i dostosowywana do aktualnych potrzeb i oczekiwań klientów.

Potwierdzeniem jakości usług są liczne nagrody i wyróżnienia  na forum bankowym oraz w środowisku lokalnym. Od kilku lat Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie plasuje się na czołowych miejscach w krajowych rankingach banków spółdzielczych.

Informacje formalno-prawne:

Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie
ul. Tadeusza Kościuszki 5, 07-200 Wyszków
NIP 762-010-02-48
Regon 000509583
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000156687
SWIFT POLUPLPR

Historia Banku

Zaczątki organizacji spółdzielczej w Wyszkowie sięgają roku 1923, kiedy to rozpoczęła działalność Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa w Wyszkowie. Z niewielu dokumentów, jakie zachowały się, wynika iż w 1927r. Spółdzielnia posiadała 150 wkładców i 6054 wkładów, 141 dłużników z zadłużeniem 33.167 zł, 6.27 zł udziałów, 168 zł czystej nadwyżki, udzielonych zostało 99 pożyczek, a największy kredyt udzielony jednej osobie fizycznej wynosił 1.000 zł, zaś osobie prawnej – 2.000 zł. Rocznik statystyczny Spółdzielni Związkowych z 1936r. podaje, iż liczba członków wyszkowskiej spółdzielni w tymże roku wynosiła 123 osoby, fundusz udziałowy – 5.190 zł, stan pożyczek – 36.049 zł, wkłady – 3.779 zł. Odnotowano stratę bilansową w wysokości 768 zł. W tym okresie (od ok. 1933-50r.) funkcję Prezesa Spółdzielni pełnił Piotr Płochocki, zaś pracownikami byli Władysław Ciach, Henryk Niżnicki, Władysław Celiński. Siedzibą Banku do wybuchu II wojny światowej był piętrowy budynek przy ul. Kościuszki, dzielony z Urzędem Pocztowym i Posterunkiem Policji.

Wraz z wybuchem II wojny światowej praca Spółdzielni została przerwana. Majątek i księgi ukryto w posesji Wł. Celińskiego przy ul. Zakolejowej 25. Na mocy zarządzenia władz nadzorczych w Generalnej Guberni działalność została podjęta 1 maja 1940 r., a 20 czerwca 1941 r. odbyło się pierwsze Walne Zebranie. Przewodniczącym Rady Nadzorczej był ówcześnie (do 1948r.) Michał Nawrocki. Kolejne Walne Zebrania odbyły się w 1942 i 1943r.

Po kolejnej, krótkiej przerwie w działalności (wyzwolenia miasta) prace Spółdzielni zostały wznowione w 1944r., w siedzibie przy ul. Wąskiej 14, natomiast pierwsze Walne Zebranie po wyzwoleniu datuje się na 9 czerwca 1946r. Do Rady wybrany został m.in. Jan Piotrkowski, w latach 1948-50 pełniący obowiązki Przewodniczącego. Po przekształceniu spółdzielni kredytowych w Gminne Kasy Spółdzielcze w 1950r. siedzibą wyszkowskiej spółdzielni przeniesiono na ul. Pułtuską i dokonano połączenia z Kasą Stefczyka w Zdzieborzu. Teren działania odnowionej GKS w Wyszkowie obejmował miasto i gminę Wyszków oraz gminę Somianka. Przewodniczącym Zarządu i kierownikiem Kasy został Wiktor Wiśniewski ze Zdzieborza. Funkcje dotychczasowej Rady Nadzorczej przejęła Komisja Rewizyjna, której przewodniczącym został Wacław Mieszkowski – zasłużony działacz spółdzielczy. W latach 1952-58 stanowisko kierownika GKS w Wyszkowie pełnił Tadeusz Suszycki. W tym czasie Kasa zatrudniała sześciu pracowników, w tym jednego w Punkcie Kasowym w Somiance.

Po reformie administracyjnej i utworzeniu powiatu wyszkowskiego, GKS objęła swym zasięgiem teren całego powiatu i posiadała Punkty Kasowe w Brańszczyku, Kamieńczyku, Długosiodle i Somiance. W 1956 r. wraz z rozszerzeniem samodzielności i powrotem do samorządności spółdzielni bankowych wybrano Radę Kasy Spółdzielczej w Wyszkowie z Gustawem Żebrowskim na czele. W rok później członkiem Zarządu wybrany został Wacław Wrzesiński z Wyszkowa, długoletni działacz samorządowy w latach 1975-78 Prezes Zarządu Banku. Z nadejściem 1958r. GKS przemianowana została na Spółdzielnię Oszczędnościowo – Pożyczkową, a jej kierownikiem został Stanisław Lewandowski. W czasie jego kadencji (do 1969r. ) została wybudowana i oddana do użytku obecna siedziba Banku w Wyszkowie przy ul. Kościuszki 5. W tym czasie tworzone są nowe Punkty Kasowe w Rząśniku, Bosewie Starym i Wyszkowie, a jednocześnie powstają samodzielne SOP-y z dotychczasowych Punktów Kasowych w Długosiodle (1961r.), Somiance i Brańszczyku (1973r.)

W 1964r. Prezesem Zarządu zostaje Stanisław Loń, pełniący tę funkcję do 1975r., natomiast następcą St. Lewandowskiego na stanowisku kierownika Banku zostaje Tadeusz Dubniak, który piastuje je do 1986r. Walne Zgromadzenie Przedstawicieli w dniu 7 czerwca 1970r. uchwaliło dla placówki w Wyszkowie nową nazwę – Bank Spółdzielczy. Pięć lat później wraz z nowym podziałem administracyjnym kraju BS w Wyszkowie znalazł się w granicach woj. ostrołęckiego i pod kuratelą tamtejszego Oddziału Wojewódzkiego BGŻ. Równocześnie przejęte zostały Oddziały BS w Dąbrówce z/s w Trojanach i w Zabrodziu z/s w Zazdrości.

Na początku lat 80-tych BS w Wyszkowie przyjmuje nowy statut. Bank poprawia warunki lokalowe w Oddziałach i jednostce macierzystej, rozwija działalność, likwiduje nierentowny PK w Józefowie. W końcu 1987r. BS w Wyszkowie wraz z Oddziałami (Rząśnik, Zabrodzie, Dąbrówka) i Punktami Kasowymi (Lubiel, Kamieńczyk, Wyszków) posiadał 54,7 etatu, a wyniki finansowe wskazują na dobrą kondycję placówki. W 1987 r. skład Zarządu stanowił: Antoni Abramczyk – Prezes, Tadeusz Dubniak – Z-ca Prezesa, Kazimierz Gryc, Czesława Abramczyk, Jan Pakuła – Członkowie. Przewodniczącym Rady Nadzorczej był Czesław Kowalski.

Zmiany w statucie dokonane w 1989r. na podstawie ustawy o prawie bankowym przyniosły rozszerzenie terenu działania BS na cały kraj. Zwiększenie zakresu obsługi kredytowej na wszystkie podmioty gospodarcze oraz poszerzenie zakresu działalności o usługi pozabankowe. Okres transformacji lat 90-tych i przejścia w gospodarkę rynkową BS w Wyszkowie przeszedł pomyślnie. Zredukowano liczbę etatów, zmniejszono liczbę członków, zakresy kredytowania, obsługi kasowej oraz rozliczeniowej. Obsługę klientów w jednostce macierzystej wydłużono do godz. 17-tej. Rozpoczęto komputeryzację Banku, zakupiono w Trojanach budynek na potrzeby oddziału, Bank w każdym roku uzyskiwał nadwyżkę bilansową. Decyzją Rady z dnia 17 kwietnia 1991r. BS w Wyszkowie stał się akcjonariuszem – założycielem BUG SA w Warszawie. W skład Rady BUG SA weszła Prezes Zarządu Małgorzata Dziubłowska. W tym też roku Bank znalazł się w grupie założycielskiej, a jego delegacja uczestniczyła w I Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie.

W związku z odejściem prezesa M. Dziubłowskiej w 1992r. na stanowisko dyrektora Banku i Prezesa Zarządu Rady Nadzorczej powołała dotychczasowego zastępcę dyrektora – Romana Ładę, który funkcję tą pełnił do końca 1997 r. Po tym okresie w skład Zarządu wchodzili: Sławomir Chmielak – Prezes Zarządu, Zofia Kuchta, Barbara Bernat – Wiceprezes Zarządu, Tadeusz Abramczyk – Członek Zarządu.

18 marca 2002 roku Bank podpisał umowę zrzeszenia z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie, który powstał z połączenia banków tzw. grupy G-6 tj. Bank Południowo – Zachodni S.A. we Wrocławiu, Dolnośląski Bank Regionalny S.A. we Wrocławiu, Bank Unii Gospodarczej S.A. w Warszawie, Warmińsko – Mazurski Bank Regionalny S.A. w Olsztynie, Bank Regionalny S.A. w Lublinie, Bank Regionalny S.A. w Rzeszowie i Małopolski Bank Regionalny S.A. w Krakowie.

31 stycznia 2007r. Bank zmienił nazwę na Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie.

31 marca 2014 roku nastąpiło połączenie Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie jako banku przejmującego, z Bankiem Spółdzielczym w Grodzisku Mazowieckim, natomiast 30 czerwca 2014 roku nastąpiło połączenie z Bankiem Spółdzielczym w Pruszkowie. Wówczas skład Zarządu powiększył się o Wiceprezesa Zarządu Pana Wojciecha Brzuszkiewicza.

W związku z odejściem na emertyturę Wiceprezesa Zarządu Pani Zofii Kuchty, od września 2016r. fukcję tą pełni Pan Dariusz Sawko.

W 2017r. PBS Bank zakończył inwestycję polegającą na rozbudowie i modernizacji budynku Centrali w Wyszkowie, mającą na celu polepszenie wizerunku Banku i poprawieniu warunków obsługi klientów.

Obecnie Bank zatrudnia 198 pracowników, zrzesza 1254 członków. W strukturze organizacyjnej Banku znajduje się 25 placówek zlokalizowanych na terenie miasta Wyszkowa, Warszawy, Pułtuska, Serocka, Legionowa, Mińska Mazowieckiego, Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego, Piastowa oraz gmin Dąbrówka, Długosiodło, Rząśnik, Zabrodzie, Stare Babice, Brwinów, Ożarów Mazowiecki, Leszno. Większość wyposażona jest w bankomaty dostępne przez całą dobę. Bank w swojej sieci posiada 27 bankomatów.

Władze Banku

Zarząd Banku

Sławomir Chmielak - Prezes Zarządu

Barbara Bernat - Wiceprezes Zarządu

Wojciech Brzuszkiewicz - Wiceprezes Zarządu

Dariusz Sawko - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza 

Jerzy Ćwik  - Przewodniczący Rady

Tadeusz Abramczyk - Z-ca Przewodniczącego Rady

Stanisław Lewandowicz - Z-ca Przewodniczącego Rady

Ryszard Zacharski - Z-ca Przewodniczącego Rady

Jadwiga Gizińska - Sekretarz Rady

Andrzej Bartkiewicz - Członek Rady

Piotr Chibowski - Członek Rady

Krystyna Dudzińska - Członek Rady

Robert Jakubczak - Członek Rady

Tadeusz Kamiński - Członek Rady

Grażyna Kania - Członek Rady

Feliks Rzepliński - Członek Rady

Jan Sikorski - Członek Rady

Renata Sosnowik-Bęza - Członek Rady

Andrzej Soszyński - Członek Rady

Kariera

Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie poszukuje kreatywnych oraz pełnych energii pracowników, którzy poprzez swoją wiedzę i zapał do pracy będą współautorami kolejnych sukcesów Banku.

Prowadzimy rekrutację w obszarze związanym z obsługą klienta i sprzedażą produktów bankowych, skierowanych dla klienta indywidualnego oraz biznesowego. Jesteśmy również otwarci na osoby, które są na początku swojej drogi zawodowej.

Aktualnie poszukujemy:

- pracowników do obsługi klienta w naszym Oddziale w Pruszkowie, przy ul. Bolesława Prusa 88

- pracowników do obsługi klienta w naszym Oddziale w Piastowie, przy ul. Wybickiego 3/1

- pracowników do obsługi klienta w naszej Filii w Warszawie, przy ul. Wojciechowskiego 39

- Doradców Klienta w Oddziale Banku w okolicach miejscowości Legionowo

- Konsultantów Klienta Biznesowego w Oddziale Banku w okolicach miejscowości Legionowo

Jeżeli posiadasz doświadczenie na wyżej wymienionych stanowiskach lub jesteś na początku swojej drogi zawodowej i chcesz zajmować się obsługą klienta oraz sprzedażą produktów bankowych, uważasz się za osobę otwartą, przebojową, zorientowaną na osiąganie celów, lubiącą podejmować działania, które przynoszą wymierne rezultaty, to stanowisko doradcy klienta na pewno Cię zainteresuje.

Osoby składające dokumenty prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celu udziału w procesie rekrutacji, przez Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie.”

Administratorem danych osobowych jest Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie, ul T. Kościuszki 5, 07-200 Wyszków. Kontakt z Inspektorem danych prosimy kierować na podany wyżej adres Banku lub e-mail: iod@bswyszkow.pl.

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie zgody oraz obowiązujących przepisów Kodeksu Pracy. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane zawarte w formularzu aplikacyjnym oraz załączonych i wytworzonych w trakcie procesu rekrutacji dokumentach.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody, przed jej cofnięciem. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym, na adres Centrali Banku (07-200 Wyszków, ul. Kościuszki 5) z dopiskiem „REKRUTACJA” lub pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@bswyszkow.pl

Wszystkim zainteresowanym kandydatom dziękujemy za zgłoszenia. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-12 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1642
1 USD3.6640
1 CHF3.6656
1 GBP4.6137
więcej

Depozyty 3M

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBOR 3M 1,72
więcej