Skip to main content
 • Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie, ul. T. Kościuszki 5, 07-200 Wyszków, KRS: 0000156687, zwany dalej Bankiem. Dane przetwarzane są umieszczane w bazie danych prowadzonej przez Bank.
 2. W celu realizacji czynności bankowych, Klient podaje Bankowi określone dane. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia i prawidłowej realizacji warunków zawieranych Umów. Bank przetwarza także inne dane dostarczone jej przez Klienta lub urządzenie, którym Klient posługuje się przy korzystaniu z produktów i usług udostępnianych przez Bank, a także inne dane opracowane samodzielnie przez Bank lub udostępnione przez innych administratorów danych.
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu realizacji zawartej umowy, realizacji przez Bank obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także w celu realizacji innych prawnie usprawiedliwionych celów lub interesów administratora danych, takich jak monitorowanie aktywności Klienta w serwisie, profilowanie potrzeb Klientów, marketing bezpośredni towarów lub usług Banku, ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń lub ustalenie odpowiedzialności Klienta w przypadku korzystania przez niego z usługi niezgodnie z Umową, Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz wykrywanie lub powstrzymywanie oszustw lub nadużyć w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. Przetwarzanie danych osobowych Klienta przez innych administratorów danych osobowych współpracujących z Bankiem (np. w celach marketingowych), możliwe jest na podstawie zgody Klienta lub gdy takie przetwarzanie uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionym celem lub interesem tego administratora danych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim umowa zawarta z Klientem na podstawie stosownego dla oferty produktowej Regulaminu, a także konieczność wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Banku (np. obowiązki podatkowe, rachunkowe). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych Banku, w tym profilowania, a także dochodzenia roszczeń i wykrywania oszustw jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Bank. Poza tym podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta może być zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych w innych celach, np. w celach marketingowych innych podmiotów, udostępniania danych osobowych innym administratorom, przetwarzania danych osobowych także w przyszłości, po wygaśnięciu dotychczasowej podstawy prawnej przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usług i realizacji zapisów wynikających z Umowy, a następnie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń Banku i w stosunku do niej, nie krócej jednak niż przez okres, w którym zgodnie z przepisami szczególnymi Bank zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie usprawiedliwiony cel lub interes Banku, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu lub interesu Banku lub wniesienia przez Klienta sprzeciwu, co do takiego przetwarzania danych. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Klienta, dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania tej zgody.
 6. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Ponadto Klientom przysługuje prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania ich danych ze względu na ich szczególną sytuację, prawo sprzeciwu, co do przetwarzania ich danych w celach marketingowych lub udostępniania ich danych podmiotom trzecim.
 7. Począwszy od dnia 25 maja 2018 r., po rozpoczęciu stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie” lub „RODO”) Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych dostarczonych przez Klienta. Ponadto Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu, co do przetwarzania jego danych, w tym sprzeciwu, co do przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli profilowanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, na przykład w celu profilowania zainteresowań i potrzeb Użytkowników na użytek marketingu bezpośredniego. Poza przypadkami określonymi w zdaniu poprzedzającym, zautomatyzowane podejmowanie decyzji, która wywołuje wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na jego sytuację, może mieć miejsce tylko za zgodą Klienta. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta dla określonych celów jest wyrażona przez niego zgoda, Klient może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę, jednakże nie ma to wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej wcześniej zgody przed jej wycofaniem. Klientowi przysługuje także prawo wycofania zgody na otrzymywanie na telekomunikacyjne urządzenia końcowe (telefon, tablet, komputer) komunikatów dla celu marketingu bezpośredniego.
 8. Wszelkie oświadczenia dotyczące danych osobowych i ochrony prywatności, w tym oświadczenie o wycofaniu zgody można złożyć na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 9. Odbiorcami danych Użytkownika mogą być podmioty współpracujące z Bankiem przy realizacji swoich usług, które na zlecenie Banku przetwarzają dane osobowe, w tym bank BPS S.A. (Bank Zrzeszający), IT-Card sp. z o.o. (dostawca kart płatniczych i usług bankowych), Basement Systems Poland sp. z o.o. ( dostawca aplikacji mobilnej) oraz inni administratorzy danych osobowych, w tym organy publiczne.
 10. Każdemu Klientowi, którego dane osobowe są przetwarzane przez Bank, przysługuje prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych przez Bank do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a po 25 maja 2018r do podmiotu będącego jego następcą (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
 11. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych lub w celu realizacji uprawnień Klienta wynikających z Rozporządzenia (RODO) możliwy jest kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Banku: 07-200 Wyszków, ul. Tadeusza Kościuszki 5, dopisek: ochrona danych osobowych.
 12. Informacje dla użytkowników serwisu internetowego Banku
 13. serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 14. pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies stosowane w serwisie internetowym Banku nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników, które pozwoliłyby na ich jednoznaczną identyfikację jako Klientów Banku bądź indywidualne osoby.
 15. pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu.
 16. w ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe”pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 17. w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.
 18. w wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 19. ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 20. więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 21. Informacja dla użytkowników aplikacji mobilnej PBS Bank na urządzenia mobilne:
 22. na urządzeniach mobilnych przechowywane są dane identyfikacyjne Klienta, niezbędne w celu zalogowania się na konto Klienta i korzystania z aplikacji mobilnej. Dane te przechowywane jest do momentu odinstalowania aplikacji mobilnej z urządzenia.
 23. aplikacja mobilna nie przechowuje na urządzeniu mobilnym danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację Użytkownika aplikacji mobilnej.
 24. transmisja danych pomiędzy aplikacją mobilną, a Bankiem odbywa się z zastosowaniem mechanizmów szyfrujących.
 25. aplikacja mobilna, w zależności od typu urządzenia mobilnego, może po wyrażeniu przez Użytkownika zgody uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
  • połączenie z Internetem, w celu zapewnienia łączności aplikacji mobilnej z Bankiem,
  • odbieranie wiadomości sms, w celu usprawnienia autoryzacji operacji,
  • wykonywania połączeń telefonicznych, w celu umożliwienia wygodnego kontaktu z Bankiem,
  • lokalizacji urządzenia mobilnego, w celu usprawnienia wyszukiwania na mapie bankomatów i placówek bankowych,
  • pamięci urządzenia mobilnego, w celu zapisania w urządzeniu mobilnym dokumentów (np. potwierdzeń operacji),
  • dostęp do listy kontaktów na urządzeniu mobilnym, w celu ułatwienia wykonywania doładowań telefonów komórkowych.
 26. Uprawnienia te mogą zostać odebrane aplikacji mobilnej przez Użytkownika w ustawieniach systemu Android, jednakże w takim wypadku aplikacja mobilna lub jej poszczególne funkcjonalności może nie działać prawidłowo.
 27. W przypadku braku zgody na niniejsza politykę prywatności Użytkownik powinien nie instalować aplikacji mobilnej lub odinstalować ją z urządzenia mobilnego.
Znajdziesz nas też tutaj