Skip to main content
  • Zapis na wypadek śmierci

Zapis na wypadek śmierci

INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE O ZAPISIE NA WYPADEK ŚMIERCI DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

Zgodnie z  art. 56a ust. 1 Prawa bankowego Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie informuje, że może Pan/Pani na piśmie polecić bankowi wypłacenie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej. Kwota wypłaty bez względu na liczbę wydanych poleceń wypłaty, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed Pana/Pani śmiercią. W przypadku złożenia większej liczby poleceń, jeśli łączna suma wypłat przekracza limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim, polecenie wydane później ma pierwszeństwo przed złożonym wcześniej. Może Pan/Pani w każdym czasie zmienić lub odwołać polecenie wypłaty na piśmie. Osoby, którym wypłacono kwoty z naruszeniem tego pierwszeństwa, są zobowiązane do ich zwrotu Pana/Pani spadkobiercom.

Kwota wypłacona w powyższym trybie nie wchodzi do spadku po Pani/Panu, tj. nie pomniejsza ani nie powiększa należnego spadku.

Znajdziesz nas też tutaj