O Banku

 • Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie założony w 1923 roku to nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się instytucja finansowa ze 100 % polskim kapitałem. Profesjonalna kadra, nowoczesna obsługa, szeroka gama produktów i usług stawiają go w gronie najlepszych banków w Polsce.

  W strukturze organizacyjnej Banku znajduje się 29 placówek zlokalizowanych na terenie miasta Wyszkowa, Warszawy, Pułtuska, Serocka, Legionowa, Mińska Mazowieckiego, Grodziska Mazowieckiego, Pruszkowa, Piastowa, Ożarowa Mazowieckiego, Leszna oraz gmin Dąbrówka, Długosiodło, Rząśnik, Zabrodzie oraz Stare Babice. Większość placówek wyposażona jest w bankomaty dostępne przez całą dobę.

  Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie jest instytucją świadczącą usługi dla najbardziej wymagających klientów, ceniących sobie rzetelność, stabilność i zaufanie. Specjalizuje się w obsłudze finansowej przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, klientów indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Jego oferta jest ciągle poszerzana i dostosowywana do aktualnych potrzeb i oczekiwań klientów.

  Potwierdzeniem jakości usług są liczne nagrody i wyróżnienia  na forum bankowym oraz w środowisku lokalnym. Od kilku lat Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie plasuje się na czołowych miejscach w krajowych rankingach banków spółdzielczych.

  Informacje formalno-prawne:

  Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie
  ul. Tadeusza Kościuszki 5, 07-200 Wyszków
  NIP 762-010-02-48
  Regon 000509583
  Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  KRS 0000156687
  SWIFT POLUPLPR

 • Zaczątki organizacji spółdzielczej w Wyszkowie sięgają roku 1923, kiedy to rozpoczęła działalność Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa w Wyszkowie. Z niewielu dokumentów, jakie zachowały się, wynika iż w 1927r. Spółdzielnia posiadała 150 wkładców i 6054 wkładów, 141 dłużników z zadłużeniem 33.167 zł, 6.27 zł udziałów, 168 zł czystej nadwyżki, udzielonych zostało 99 pożyczek, a największy kredyt udzielony jednej osobie fizycznej wynosił 1.000 zł, zaś osobie prawnej – 2.000 zł. Rocznik statystyczny Spółdzielni Związkowych z 1936r. podaje, iż liczba członków wyszkowskiej spółdzielni w tymże roku wynosiła 123 osoby, fundusz udziałowy – 5.190 zł, stan pożyczek – 36.049 zł, wkłady – 3.779 zł. Odnotowano stratę bilansową w wysokości 768 zł. W tym okresie (od ok. 1933-50r.) funkcję Prezesa Spółdzielni pełnił Piotr Płochocki, zaś pracownikami byli Władysław Ciach, Henryk Niżnicki, Władysław Celiński. Siedzibą Banku do wybuchu II wojny światowej był piętrowy budynek przy ul. Kościuszki, dzielony z Urzędem Pocztowym i Posterunkiem Policji.

  Wraz z wybuchem II wojny światowej praca Spółdzielni została przerwana. Majątek i księgi ukryto w posesji Wł. Celińskiego przy ul. Zakolejowej 25. Na mocy zarządzenia władz nadzorczych w Generalnej Guberni działalność została podjęta 1 maja 1940 r., a 20 czerwca 1941 r. odbyło się pierwsze Walne Zebranie. Przewodniczącym Rady Nadzorczej był ówcześnie (do 1948r.) Michał Nawrocki. Kolejne Walne Zebrania odbyły się w 1942 i 1943r.

  Po kolejnej, krótkiej przerwie w działalności (wyzwolenia miasta) prace Spółdzielni zostały wznowione w 1944r., w siedzibie przy ul. Wąskiej 14, natomiast pierwsze Walne Zebranie po wyzwoleniu datuje się na 9 czerwca 1946r. Do Rady wybrany został m.in. Jan Piotrkowski, w latach 1948-50 pełniący obowiązki Przewodniczącego. Po przekształceniu spółdzielni kredytowych w Gminne Kasy Spółdzielcze w 1950r. siedzibą wyszkowskiej spółdzielni przeniesiono na ul. Pułtuską i dokonano połączenia z Kasą Stefczyka w Zdzieborzu. Teren działania odnowionej GKS w Wyszkowie obejmował miasto i gminę Wyszków oraz gminę Somianka. Przewodniczącym Zarządu i kierownikiem Kasy został Wiktor Wiśniewski ze Zdzieborza. Funkcje dotychczasowej Rady Nadzorczej przejęła Komisja Rewizyjna, której przewodniczącym został Wacław Mieszkowski – zasłużony działacz spółdzielczy. W latach 1952-58 stanowisko kierownika GKS w Wyszkowie pełnił Tadeusz Suszycki. W tym czasie Kasa zatrudniała sześciu pracowników, w tym jednego w Punkcie Kasowym w Somiance.

  Po reformie administracyjnej i utworzeniu powiatu wyszkowskiego, GKS objęła swym zasięgiem teren całego powiatu i posiadała Punkty Kasowe w Brańszczyku, Kamieńczyku, Długosiodle i Somiance. W 1956 r. wraz z rozszerzeniem samodzielności i powrotem do samorządności spółdzielni bankowych wybrano Radę Kasy Spółdzielczej w Wyszkowie z Gustawem Żebrowskim na czele. W rok później członkiem Zarządu wybrany został Wacław Wrzesiński z Wyszkowa, długoletni działacz samorządowy w latach 1975-78 Prezes Zarządu Banku. Z nadejściem 1958r. GKS przemianowana została na Spółdzielnię Oszczędnościowo – Pożyczkową, a jej kierownikiem został Stanisław Lewandowski. W czasie jego kadencji (do 1969r. ) została wybudowana i oddana do użytku obecna siedziba Banku w Wyszkowie przy ul. Kościuszki 5. W tym czasie tworzone są nowe Punkty Kasowe w Rząśniku, Bosewie Starym i Wyszkowie, a jednocześnie powstają samodzielne SOP-y z dotychczasowych Punktów Kasowych w Długosiodle (1961r.), Somiance i Brańszczyku (1973r.)

  W 1964r. Prezesem Zarządu zostaje Stanisław Loń, pełniący tę funkcję do 1975r., natomiast następcą St. Lewandowskiego na stanowisku kierownika Banku zostaje Tadeusz Dubniak, który piastuje je do 1986r. Walne Zgromadzenie Przedstawicieli w dniu 7 czerwca 1970r. uchwaliło dla placówki w Wyszkowie nową nazwę – Bank Spółdzielczy. Pięć lat później wraz z nowym podziałem administracyjnym kraju BS w Wyszkowie znalazł się w granicach woj. ostrołęckiego i pod kuratelą tamtejszego Oddziału Wojewódzkiego BGŻ. Równocześnie przejęte zostały Oddziały BS w Dąbrówce z/s w Trojanach i w Zabrodziu z/s w Zazdrości.

  Na początku lat 80-tych BS w Wyszkowie przyjmuje nowy statut. Bank poprawia warunki lokalowe w Oddziałach i jednostce macierzystej, rozwija działalność, likwiduje nierentowny PK w Józefowie. W końcu 1987r. BS w Wyszkowie wraz z Oddziałami (Rząśnik, Zabrodzie, Dąbrówka) i Punktami Kasowymi (Lubiel, Kamieńczyk, Wyszków) posiadał 54,7 etatu, a wyniki finansowe wskazują na dobrą kondycję placówki. W 1987 r. skład Zarządu stanowił: Antoni Abramczyk – Prezes, Tadeusz Dubniak – Z-ca Prezesa, Kazimierz Gryc, Czesława Abramczyk, Jan Pakuła – Członkowie. Przewodniczącym Rady Nadzorczej był Czesław Kowalski.

  Zmiany w statucie dokonane w 1989r. na podstawie ustawy o prawie bankowym przyniosły rozszerzenie terenu działania BS na cały kraj. Zwiększenie zakresu obsługi kredytowej na wszystkie podmioty gospodarcze oraz poszerzenie zakresu działalności o usługi pozabankowe. Okres transformacji lat 90-tych i przejścia w gospodarkę rynkową BS w Wyszkowie przeszedł pomyślnie. Zredukowano liczbę etatów, zmniejszono liczbę członków, zakresy kredytowania, obsługi kasowej oraz rozliczeniowej. Obsługę klientów w jednostce macierzystej wydłużono do godz. 17-tej. Rozpoczęto komputeryzację Banku, zakupiono w Trojanach budynek na potrzeby oddziału, Bank w każdym roku uzyskiwał nadwyżkę bilansową. Decyzją Rady z dnia 17 kwietnia 1991r. BS w Wyszkowie stał się akcjonariuszem – założycielem BUG SA w Warszawie. W skład Rady BUG SA weszła Prezes Zarządu Małgorzata Dziubłowska. W tym też roku Bank znalazł się w grupie założycielskiej, a jego delegacja uczestniczyła w I Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie.

  W związku z odejściem prezesa M. Dziubłowskiej w 1992r. na stanowisko dyrektora Banku i Prezesa Zarządu Rady Nadzorczej powołała dotychczasowego zastępcę dyrektora – Romana Ładę, który funkcję tą pełnił do końca 1997 r. Po tym okresie w skład Zarządu wchodzili: Sławomir Chmielak – Prezes Zarządu, Zofia Kuchta, Barbara Bernat – Wiceprezes Zarządu, Tadeusz Abramczyk – Członek Zarządu.

  18 marca 2002 roku Bank podpisał umowę zrzeszenia z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie, który powstał z połączenia banków tzw. grupy G-6 tj. Bank Południowo – Zachodni S.A. we Wrocławiu, Dolnośląski Bank Regionalny S.A. we Wrocławiu, Bank Unii Gospodarczej S.A. w Warszawie, Warmińsko – Mazurski Bank Regionalny S.A. w Olsztynie, Bank Regionalny S.A. w Lublinie, Bank Regionalny S.A. w Rzeszowie i Małopolski Bank Regionalny S.A. w Krakowie.

  31 stycznia 2007r. Bank zmienił nazwę na Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie.

  31 marca 2014 roku nastąpiło połączenie Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie jako banku przejmującego, z Bankiem Spółdzielczym w Grodzisku Mazowieckim, natomiast 30 czerwca 2014 roku nastąpiło połączenie z Bankiem Spółdzielczym w Pruszkowie. Wówczas skład Zarządu powiększył się o Wiceprezesa Zarządu Pana Wojciecha Brzuszkiewicza.

  W związku z odejściem na emertyturę Wiceprezesa Zarządu Pani Zofii Kuchty, od września 2016r. fukcję tą pełni Pan Dariusz Sawko.

  W 2017r. PBS Bank zakończył inwestycję polegającą na rozbudowie i modernizacji budynku Centrali w Wyszkowie, mającą na celu polepszenie wizerunku Banku i poprawieniu warunków obsługi klientów.

  Obecnie Bank zatrudnia 198 pracowników, zrzesza 1254 członków. W strukturze organizacyjnej Banku znajduje się 25 placówek zlokalizowanych na terenie miasta Wyszkowa, Warszawy, Pułtuska, Serocka, Legionowa, Mińska Mazowieckiego, Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego, Piastowa oraz gmin Dąbrówka, Długosiodło, Rząśnik, Zabrodzie, Stare Babice, Brwinów, Ożarów Mazowiecki, Leszno. Większość wyposażona jest w bankomaty dostępne przez całą dobę. Bank w swojej sieci posiada 27 bankomatów.

 • Zarząd Banku

  Sławomir Chmielak - Prezes Zarządu

  Barbara Bernat - Wiceprezes Zarządu

  Wojciech Brzuszkiewicz - Wiceprezes Zarządu

  Dariusz Sawko - Wiceprezes Zarządu

  Rada Nadzorcza 

  Jerzy Ćwik  - Przewodniczący Rady

  Tadeusz Abramczyk - Z-ca Przewodniczącego Rady

  Stanisław Lewandowicz - Z-ca Przewodniczącego Rady

  Ryszard Zacharski - Z-ca Przewodniczącego Rady

  Jadwiga Gizińska - Sekretarz Rady

  Andrzej Bartkiewicz - Członek Rady

  Piotr Chibowski - Członek Rady

  Krystyna Dudzińska - Członek Rady

  Robert Jakubczak - Członek Rady

  Tadeusz Kamiński - Członek Rady

  Grażyna Kania - Członek Rady

  Jan Sikorski - Członek Rady

  Renata Sosnowik-Bęza - Członek Rady

  Andrzej Soszyński - Członek Rady

 • Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie poszukuje kreatywnych oraz pełnych energii pracowników, którzy poprzez swoją wiedzę i zapał do pracy będą współautorami kolejnych sukcesów Banku.

  Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji.