Skip to main content

Instrukcja korzystania z BLIK w aplikacji PBS Wyszków Mobilnie

 • Rejestracja konta BLIK

  Aby zarejestrować konto BLIK należy udać się na ekran Więcej>Ustawienia>BLIK.

  1

  Następnie należy:
  • Wybrać rachunek który chcemy powiązać z usługą BLIK,
  • zaznaczyć czy chcemy otrzymywać przelewy na telefon (opcja ta jest też możliwa do aktywacji później),
  • kliknąć Dalej,

  1

  • sprawdzić poprawność danych oraz przeczytać oświadacznie,
  • jeśli wszystko się zgadza oraz wyrażamy odpowiednie zgody należy kliknąć Dalej,
  • wprowadzić kod pin i kliknać Dalej. BLIK został aktywowany.

 • Generowanie kodu BLIK

  Sposób 1

  Aby przejść do ekranu z kodem BLIK należy kliknąć Kod BLIK z listy skrótów na ekranie głównym.

  1z

  Po kliknięciu przycisku Kod BLIK zostanie wygenerowany sześciocyfrowy kod BLIK.

  6c

  Kod można skopiować klikając Skopiuj Kod lub odświeżyć go klikając Odśwież kod, jeśli do wygaśnięcia pozostało mniej niż 30 sekund. Po wygaśnięciu kodu możliwe jest wygenerowanie nowego kodu.


  Sposób 2

  Aby wykonać transakcje BLIK, należy udać się do zakładki Więcej, a następnie kliknąć przycisk BLIK.

  7c

  8c

  Po kliknięciu Kod BLIK zostanie wygenerowany sześciocyfrowy kod BLIK.

  Kod można skopiować klikając Skopiuj Kod lub odświeżyć go klikając Odśwież kod, jeśli do wygaśnięcia pozostało mniej niż 30 sekund. Po wygaśnięciu kodu możliwe jest wygenerowanie nowego kodu.

 • Przelewy na telefon

  Umożliwia zarządzanie odbieraniem przelewów na telefon, można włączyć lub wyłączyć odbieranie przelewów na telefon oraz wybrać rachunek, na który wpłyną środki przesłane w ten sposób.


  Włącznie przelewów na telefon

   9c

  Należy wybrać rachunek oraz kliknąć Dalej.

   10c

  W kolejnym kroku należy zapoznać się z informacjami na ekranie oraz potwierdzić je poprzez ponowne kliknięcie Dalej i wpisanie kodu PIN.


  Ustawienia przelewów na telefon

  Jeżeli przelewy na telefon są włączone, po wejściu w tę zakładkę, możliwe jest zarządzanie przelewami na telefon. Można zmienić rachunek, na który mają przychodzić przelewy oraz na który mają przychodzić przelewy oraz wyłączyć otrzymywanie tego typu przelewów.

   11c

  Aby zmienić rachunek na który chcemy otrzymywać przelewy na telefon, należy wybrać rachunek oraz postępować analogicznie jak w punkcie Włącznie przelewów na telefon.

  Aby wyłączyć otrzymywanie przelewów na telefon należy przesunąć suwak Odbieraj przelewy na telefon w lewą stronę oraz postępować analogicznie jak w punkcie Włącznie przelewów na telefon.


  Jak wykonać przelew na telefon

  Aby przejść do przelewu na telefon, należy kliknąć Przelew na telefon. Wysłanie tego typu przelewu jest też możliwe po wejściu w zakładkę Przelewy

   

  11c12c

   

  Aby wysłać przelew należy wypełnić wszystkie pola a następnie kliknąć Wyślij przelew.

  Ważne: Przelew na telefon możliwy jest tylko gdy numer telefonu odbiorcy jest zarejestrowany w BLIK.

   14c

  14c

  Aby wybrać telefon z książki adresowej należy kliknąć Wybierz, numery telefonów z dostępną opcją przelewów na telefon, są oznaczone logiem BLIK.

   16c

  Jeżeli wszyskie dane sa poprawne należy kliknąć Wyślij przelew, następnie należy ponowniesprawdzić poprawność danych, jeśli wszystko się zgadza ponownie klinąć Wyślij przelew.

   17c

  Po wprowadznieniu poprawnego kodu pin i kliknięciu Potwierdź przelew zostanie wysłany

  Warto wiedzieć: Aby przejść do ekranu z przelewem na telefon można też posłużyć się skrótem na ekranie głównym.


 • Ustawienia konta BLIK

  Ustawienia konta blik dostępne są dla zarejestrowanego konta BLIK na ekranie Więcej>Ustawienia>BLIK.

   14c

  Z poziomu ustawień zarejestrowanego konta BLIK, można wykonać następujące akcje:


  Konto BLIK

  Umożliwia zmianę rachunku powiązanego z kontem BLIK.

   14c

  Aby zmienić rachunek, należy wybrać rachunek, który chcemy powiązać z kontem BLIK, Aby zmienić rachunek, należy wybrać rachunek, który chcemy powiązać z kontem BLIK, a następnie kliknąć Dalej. Następnie należy zweryfikować dane i potwierdzić zmianę poprzez ponowne kliknięcie Dalej oraz wpisanie kodu PIN.


  Wyłącz BLIK

  Służy do wyrejestrowywania konta BLIK.

   18c

  Aby wyrejestrować konto BLIK należy kliknąć Tak a następnie wprowadzić kod pin.


  Ustawienia przelewów na telefon

  Jeżeli przelewy na telefon są włączone, po wejściu w tę zakładkę, możliwe jest zarządzanie przelewami na telefon. Można zmienić rachunek, na który mają przychodzić przelewy oraz na który mają przychodzić przelewy oraz wyłączyć otrzymywanie tego typu przelewów.

   11c

  Aby wyłączyć otrzymywanie przelewów na telefon należy przesunąć suwak Odbieraj przelewy na telefon w lewą stronę oraz postępować analogicznie jak w punkcie Włącznie przelewów na telefon.

 • REGULAMIN USŁUGI BLIK ORAZ APLIKACJI MOBILNEJ „PBS Wyszków Mobilnie” W POLSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WYSZKOWIE

   POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

  § 1.

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji Mobilnej oraz usługi BLIK przez Klientów Banku (dalej „Regulamin BLIK” lub „Regulamin”).
  2. Użyte w Regulaminie BLIK określenia oznaczają:
  • Aplikacja Mobilna /aplikacja – aplikacja bankowości mobilnej Banku oraz aplikacja mobilna do autoryzacji, oprogramowanie służące do bezpiecznego logowania oraz do autoryzacji dyspozycji pochodzących z usług bankowości elektronicznej, umożliwiające dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi Aplikacji Mobilnej do składania zleceń płatniczych oraz do obsługi usługi BLIK;
  • Akceptant – podmiot, który udostępnia zapłatę za usługę lub towar za pośrednictwem Usługi BLIK;
  • autoryzacja – wyrażenie zgody na wykonanie transakcji płatniczej lub innej dyspozycji przez Użytkownika;
  • Bank – Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie, który udostępnia Aplikację Mobilną oraz usługę BLIK swoim Klientom;
  • bankowość elektroniczna – świadczenie usług przez Bank na odległość, poprzez system kanałów bankowości drogą elektroniczną, w tym usługa bankowości internetowej lub mobilnej;
  • bankowość internetowa – usługa EBANKNET świadczona przez Bank zapewniająca dostęp do informacji o produktach i usługach posiadanych w Banku oraz składanie dyspozycji z wykorzystaniem internetu i urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową;
  • bankowość mobilna – usługa świadczona przez bank zapewniająca dostęp do informacji o produktach i usługach posiadanych w Banku oraz składanie dyspozycji przy użyciu zaufanego urządzenia mobilnego, za pomocą aplikacji mobilnej;
  • dyspozycja – każde oświadczenie woli lub wiedzy, w tym dotyczące operacji, transakcji płatniczej składane przez Użytkownika za pośrednictwem aplikacji, w tym zlecenie płatnicze;
  • identyfikacja danymi biometrycznymi – funkcjonalność udostępniona na urządzeniu mobilnym, na którym zainstalowana jest Aplikacja Mobilna, przez jego producenta; metoda weryfikacji tożsamości Użytkownika przy wykorzystaniu danych biometrycznych, tj. cech fizycznych zarejestrowanych przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej na urządzeniu mobilnym, umożliwiająca identyfikację i autoryzację dyspozycji;
  • indywidualne dane uwierzytelniające – indywidualne dane zapewniane Użytkownikowi przez Bank do celów uwierzytelniania, które mogą być również wykorzystywane do wyrażenia zgody w związku ze składaną dyspozycją, w tym w celu autoryzacji;
  • Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych lub małoletni powyżej 13 roku życia korzystająca z oferty Banku w zakresie Rachunku bankowego (w tym Posiadacz rachunku, Pełnomocnik każdy z Współposiadaczy, osoba upoważniona do bankowości internetowej, Użytkownik Aplikacji Mobilnej);
  • Kod BLIK – jednorazowy sześciocyfrowy kod generowany w Aplikacji Mobilnej, służący do autoryzacji Transakcji BLIK przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej;
  • numer telefonu – numer telefonu komórkowego podany przez Użytkownika do kontaktu z bankiem;
  • PIN do aplikacji/PIN – unikalny ciąg cyfr stosowany jako sposób uwierzytelnienia Użytkownika i autoryzacji dyspozycji w aplikacji;
  • Pełnomocnictwo - upoważnienie osoby fizycznej przez Posiadacza rachunku do dysponowania rachunkiem bankowym Posiadacza, w tym dostęp do bankowości elektronicznej;
  • powiadomienia Push – element silnego uwierzytelnienia, polegający na przekazaniu Użytkownikowi notyfikacji na urządzenie mobilne przez aplikację mobilną do autoryzacji;
  • przelew na telefon BLIK – przelew wykonywany na podstawie dyspozycji składanej w aplikacji, polegający na przekazaniu środków pieniężnych na konto odbiorcy zarejestrowanego w bazie powiązań BLIK i realizowany w czasie rzeczywistym w dniu złożenia dyspozycji przelewu, przelew na telefon BLIK jest poleceniem przelewu;
  • Rachunek bankowy/Rachunek – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek rozliczeniowy bieżący lub pomocniczy prowadzony w złotych polskich w Banku na rzecz Posiadacza rachunku, służący do wykonywania transakcji, przechowywania środków pieniężnych oraz prowadzenia rozliczeń;
  • PSP – Polski Standard Płatności sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będąca podmiotem zarządzającym i udostępniającym system BLIK, w tym prowadzący bazę danych odbiorców przelewów na telefon BLIK;
  • System BLIK – polski schemat płatności mobilnych, który umożliwia Posiadaczowi rachunku korzystającego z Aplikacji Mobilnej dokonywanie Transakcji BLIK;
  • przelew natychmiastowy - szybki przelew Express -Elixir lub Transakcja BLIK dokonana z wykorzystaniem Kodu BLIK, który został wyświetlony Użytkownikowi, w Aplikacji Mobilnej;
  • Terminal POS – terminal umożlwiający dokonywanie transakcji bezgotówkowych przy wykorzystaniu Usługi BLIK;
  • Transakcja BLIK – transakcja płatnicza zainicjowana przez Klienta przy użyciu Aplikacji Mobilnej, za pośrednictwem Systemu BLIK, wymagająca autoryzacji Kodem BLIK;
  • Umowa – umowa o Rachunek lub umowa ramowa tj. o prowadzenie Rachunku wraz z innymi produktami i usługami bankowymi;
  • Urządzenie mobilne – wielofunkcyjne urządzenie przenośne z dostępem do internetu, integrujące w sobie funkcje komputera i/lub telefonu komórkowego, jak np. smartfon, tablet lub inne urządzenie z systemem operacyjnym iOS lub Android, obsługujące transmisję danych i posiadające dostęp do internetu;
  • Usługa BLIK – usługa umożliwiająca dokonywanie Transakcji BLIK;
  • Użytkownik Aplikacji Mobilnej - Klient będący Posiadaczem rachunku lub osoba, która jest uprawniona do dysponowania Rachunkiem w Aplikacji Mobilnej w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku.
  • wypłata BLIK - Transakcja BLIK polegająca na wypłacie środków pieniężnych w bankomacie lub w terminalu POS w sklepie stacjonarnym/punkcie usługowym, dokonywana bez użycia karty płatniczej, wypłata BLIK jest wypłatą gotówki;
  • wpłata BLIK - Transakcja BLIK polegająca na wpłacie środków pieniężnych w bankomacie (wpłatomacie – urządzeniu posiadającym taką funkcjonalność wpłat za pomocą usługi BLIK), dokonywana bez użycia karty płatniczej, wpłata BLIK jest wpłatą gotówki;
  • zaufane urządzenie mobilne – urządzenie mobilne z dostępem do internetu, na którym dokonano aktywacji aplikacji, zarejestrowane w systemach Banku przez Użytkownika, którego jest on jedynym Użytkownikiem, wykorzystywane w celu silnego uwierzytelnienia.
  • zlecenie płatnicze – dyspozycja Użytkownika skierowana do Banku zawierająca polecenie wykonania transakcji płatniczej.
  1. Definicje i skróty użyte w niniejszym regulaminie mają znaczenie przypisane im w umowach i regulaminach dotyczących poszczególnych produktów lub usług bankowych, w tym w Regulaminie świadczenia usług bankowości drogą elektroniczną dla osób fizycznych, jeżeli inne znaczenie danej definicji lub skrótu nie wynika wprost z postanowień niniejszego regulaminu.

  OPIS APLIKACJI MOBILNEJ

  § 2.

  1. PBS Wyszków Mobilnie - to aplikacja dla Klientów Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie, umożliwiająca w bezpieczny i wygodny sposób wykonywanie transakcji, autoryzowanie operacji wykonywanych w serwisie bankowości elektronicznej, a także podgląd historii operacji, informacji o produktach, blokadach, saldach i szczegółach operacji.
  2. Podstawowe funkcje aplikacji to: autoryzacja operacji transakcji płatniczej; prezentowanie stanu oraz szczegółów operacji historycznych; wykonywanie przelewów krajowych i własnych, w tym na telefon; realizacja przelewów natychmiastowych, w tym przy użyciu usługi BLIK; prezentowanie rachunków, kart, lokat i kredytów Klienta; wyświetlanie historii i szczegółów operacji oraz bankomatów.
  3. Pełen opis funkcji Aplikacji Mobilnej PBS Wyszków Mobilnie, dostępny jest na stronie internetowej Banku www.bankpbs.pl. Zakres funkcjonalny dostępny w ramach Aplikacji uzależniony jest od Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Bankiem.
  4. Pobranie Aplikacji jest możliwe za pośrednictwem sklepu Google Play (dla urządzeń z systemem operacyjnym Android) lub App Store (dla urządzeń z systemem operacyjnym IOS), zaś sama aplikacja jest bezpłatna.
  5. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z Operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Bank nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Aplikacji. Zaleca się Użytkownikom Aplikacji Mobilnej korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.
  6. Bank zastrzega sobie możliwość wprowadzenia aktualizacji do Aplikacji Mobilnej. Najnowsza wersja aplikacji będzie dostępna do pobrania ze źródeł wskazanych w § 2 ust. 4 Regulaminu. W przypadku aktualizacji systemów operacyjnych poszczególnych urządzeń, Bank nie ma obowiązku aktualizacji Aplikacji.

  ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ

  § 3.

  1. Warunkiem skorzystania z Aplikacji Mobilnej i realizacji procesu jej aktywacji jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do bankowości internetowej EBANKNET.
  2. Użytkownik może korzystać z aplikacji wyłącznie na zaufanym urządzeniu mobilnym.
  3. Aplikacja może zostać zarejestrowana na jednym zaufanym urządzeni mobilnym.
  4. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:
  • System operacyjny Android w wersji 6.0 lub wyższej lub system operacyjny iOS w wersji 13.2 lub wyższej.
  • Moduł dostępu do Internetu w technologii WiFi lub GSM lub inny zapewniający dostęp do sieci Internet.
  1. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji w sposób inny niż wskazany w § 2 ust. 4 powyżej, stanowi naruszenie Regulaminu.
  2. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest nadanie jej stosownych dostępów, których katalog wskazany został w § 9 ust. 3 Regulaminu.
  3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji Mobilnej w sposób zgodny z jej przeznaczeniem.
  4. Instrukcja użytkownika usługi EBANKNET oraz Aplikacji Mobilnej dostępna jest na stronie internetowej Banku https://bankpbs.pl/images/pdf/instrukcja_PBS_Wyszkow_Mobilnie.pdf.
  5. Bank zastrzega sobie prawo do przerw technicznych spowodowanych konserwacją lub modernizacją systemu, w czasie których korzystanie z Aplikacji mobilnej i usług bankowości elektronicznej będzie niemożliwe. Informacja o przerwach technicznych dostępna jest na stronie internetowej banku oraz wysyłana jest do Użytkowników w formie komunikatów.
  6. W przypadku konieczności zmiany zaufanego urządzenia mobilnego należy dokonać dezaktywacji aplikacji i ponownie aktywować aplikację na nowym urządzeniu mobilnym.
  7. Dezaktywacja aplikacji może być dokonana przez Użytkownika w Aplikacji Mobilnej;
  8. Dezaktywacja aplikacji na zaufanym urządzeniu mobilnym jest jednoznaczna z odwołaniem przez użytkownika zgody na korzystanie z bankowości mobilnej na tym urządzeniu mobilnym.
  9. W przypadku nieudanego logowania poprzez identyfikację danymi biometrycznymi wymagane jest logowanie do Aplikacji Mobilnej za pomocą PIN-u do aplikacji.
  10. Błędne uwierzytelnienie Użytkownika podczas logowania do Aplikacji Mobilnej polegające na 3-krotnym wprowadzeniu błędnego PIN-u do Aplikacji Mobilnej, powoduje automatyczne zablokowanie dostępu do tej aplikacji. Licznik prób błędnego logowania jest zerowany po poprawnym zalogowaniu się do aplikacji.
  11. Odblokowanie dostępu do aplikacji następuje przez Użytkownika poprzez przeprowadzenie dezaktywacji i ponownej aktywacji Aplikacji Mobilnej na zaufanym urządzeniu.

  UŻYTKOWNICY USŁUGI BLIK

  § 4.

  1. Użytkownikiem Usługi BLIK może być Klient lub osoba posiadająca Pełnomocnictwo do Rachunku lub jest upoważniona przez Posiadacza rachunku do usługi bankowości internetowej który:
  • podał w Banku numer telefonu komórkowego, który został zarejestrowany w systemie Banku i jest on aktualny;
  • podał inne dane wymagane do uruchomienia Usługi BLIK zgodnie z ofertą Banku oraz posiada Urządzenie mobilne powiązane z numerem telefonu operatora sieci telefonii komórkowej działającego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające wymagania techniczne dotyczące instalacji i korzystania z Aplikacji Mobilnej;
  • pobrał i zainstalował na Urządzeniu mobilnym Aplikację Mobilną;
  • zapoznał się i zaakceptował warunki Regulaminu;
  1. Gdy Użytkownik umożliwi osobom trzecim zarejestrowanie na swoim urządzeniu mobilnym ich danych biometrycznych, odpowiada za czynności wykonane w aplikacji mobilnej z wykorzystaniem tych danych.
  2. Odpowiedzialność za działanie modułu biometrycznego na urządzeniu mobilnym ponosi producent urządzenia mobilnego lub producent systemu operacyjnego na tym urządzeniu, chyba że z mocy prawa odpowiedzialność tę ponosi inny podmiot.
  3. Użytkownik może wyłączyć obsługę danych aktywowanych z wykorzystaniem modułu biometrycznego ze względów bezpieczeństwa lub z powodu istotnych zmian w sposobie działania modułu biometrycznego.

  AKTYWACJA USŁUGI BLIK

  § 5.

  1. Po spełnieniu wymagań określonych w 4 ust. 1, Użytkownik aktywuje usługę BLIK za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. W celu aktywacji usługi BLIK konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu BLIK.
  2. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na korzystanie z Usługi BLIK.
  3. Klient upoważnia Bank, na mocy art. 104 ust. 3 Ustawy prawo bankowe oraz w celu korzystania jako Klient Banku z Usługi BLIK, jak i w celu dokonywania Transakcji BLIK, w okresie korzystania przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej z Usługi BLIK, do przekazywania informacji stanowiących tajemnicę bankową w rozumieniu art. 104 Ustawy prawo bankowe pozostających w związku z realizacją zadań i czynności w ramach obsługi Systemu BLIK do: Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Polskiego Standardu Płatności Sp. z o.o. i KIR S.A.
  4. Użytkownik Aplikacji Mobilnej w każdym czasie może zmienić Rachunek, który będzie powiązany z Usługą BLIK.
  5. Użytkownik Aplikacji Mobilnej może wyłączyć Usługę BLIK w każdej chwili w trybie natychmiastowym, poprzez:
  • dezaktywację Usługi BLIK;
  • odinstalowanie Aplikacji Mobilnej;
  • złożenie dyspozycji w Oddziale, Filii Banku.
   1. Odstąpienie od Umowy Rachunku bankowego, który został powiązany z Usługą BLIK, umowy bankowości internetowej oraz wypowiedzenie, rozwiązanie lub wygaśnięcie tej Umowy, skutkuje uniemożliwieniem korzystania z Usługi BLIK z chwilą skutecznego odstąpienia od Umowy, upływu okresu wypowiedzenia, rozwiązania lub wygaśnięcia, o ile Klient nie dokonał wyboru innego Rachunku w Aplikacji Mobilnej.
   2. Ponowne korzystanie z Usługi BLIK jest możliwe dopiero po ponownej aktywacji tej usługi.

  TRANSAKCJE REALIZOWANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI BLIK

  § 6.

  1. Usługa BLIK daje możliwość dokonywania:
  • bezgotówkowych transakcji w Terminalach POS oraz przez Internet u Akceptantów;
  • wpłaty i wypłat gotówki w bankomatach oznaczonych znakiem systemu BLIK (wpłaty dostępne są w zależności od funkcjonalności danego bankomatu);
  • przelewów na telefon.
  1. Dokonanie Transakcji BLIK i jej autoryzacja w ramach Usługi BLIK wymaga:
  • odblokowania Urządzenia mobilnego;
  • zalogowania do Aplikacji Mobilnej;
  • wygenerowania Kodu BLIK w Aplikacji Mobilnej;
  • wprowadzenia wygenerowanego Kodu BLIK w Terminalu POS w sklepie stacjonarnym, w bankomacie lub na stronie internetowej w celu autoryzacji Transakcji BLIK;
  • potwierdzenia Transakcji BLIK w Aplikacji Mobilnej kodem PIN ustanowionym w procesie aktywacji Aplikacji Mobilnej, w przypadku gdy jest to konieczne.
  1. Momentem otrzymania zlecenia płatniczego przez Bank dla Transakcji BLIK jest moment autoryzacji Transakcji BLIK przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej.
  2. Kod BLIK jest ważny 2 minuty od momentu jego wygenerowania.
  3. Transakcja BLIK realizowana przez Klienta między 13. a 18. rokiem życia, powinna stanowić dyspozycję mieszczącą się w granicach zwykłego zarządu, wskazywanego w Komunikacie Banku.
  4. W przypadku dokonywania płatności BLIK w Terminalu POS poniżej limitu określonego na stronie internetowej Banku, Bank może nie wymagać zalogowania się do Aplikacji Mobilnej, ani podania kodu PIN potwierdzającego Transakcję BLIK, a autoryzacja transakcji odbywa się w oparciu o  numer  urządzenia,  na którym zainstalowana jest Aplikacja Mobilna. Po przekroczeniu limitu wymagane jest dokonanie Transakcji BLIK z użyciem kodu PIN.
  5. Bank odmawia realizacji Transakcji BLIK w przypadku, gdy:
  • rachunek został zamknięty;
  • zostało odwołane pełnomocnictwo ogólne - przy czym odmowa realizacji Transakcji BLIK w tym przypadku nastąpi maksymalnie od drugiego dnia roboczego licząc od dnia złożenia dyspozycji odwołania pełnomocnictwa ogólnego;
  • użytkownik Aplikacji Mobilnej podał nieprawidłowe dane podczas autoryzacji Transakcji BLIK;
  • Klient nie został uwierzytelniony;
  • został przekroczony czas ważności Kodu BLIK;
  • został przekroczony limit transakcyjny dla Transakcji BLIK;
  • kwota Transakcji BLIK przewyższa wysokość dostępnych środków na Rachunku Klienta;
  • na rachunkach Klienta są zajęcia lub blokady rachunku bankowego ustanowione przez instytucje/organy państwa do tego upoważnione, w tym zajęcia organów egzekucyjnych, zajęcia rachunku na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego
  1. Płatność BLIK rozliczana jest w momencie jej autoryzacji. Jeśli płatności BLIK którą autoryzowano nie rozliczy się, to zostaną zablokowane na rachunku dostępne środki do czasu jej rozliczenia. Czas, na który zostaną zablokowane środki na rachunku źródłowym, nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych. Jeśli w tym czasie nie zostanie rozliczona płatność, to blokada zostanie zdjęta.
  2. W przypadku płatności zbliżeniowych BLIK w punktach akceptujących, które mają wyłącznie oznaczenie Mastercard, a nie mają symbolu BLIK, czas ten może zostać wydłużony do 30 dni. Po otrzymaniu przez Bank rozliczenia transakcji po zdjęciu blokady, pobierze z rachunku kwotę autoryzowanej i zrealizowanej płatności BLIK oraz związane z nią prowizje i opłaty.
  3. W przypadku opisanym w ust 7 pkt 8, Bank może zablokować rozliczenie transakcji płatniczej wychodzącej i przychodzącej na rachunek. Czas, na który zostaną zablokowane środki na rachunku, nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych. Jeśli w tym czasie nie zostanie rozliczona płatność, to blokada zostanie zdjęta, z zastrzeżeniem § 11 ust.4 Regulaminu.
  4. Jeśli płatności BLIK nie będzie możliwa do wykonania, taka informację Użytkownik otrzyma w sklepie, bankomacie lub wpłatomacie, a w przypadku płatności zbliżeniowych BLIK - w aplikacji mobilnej, o ile będzie mieć połączenie z internetem.
  5. W przypadku umożliwienia przez Bank wykonywania wpłat gotówkowych w usłudze BLIK, wpłata taka będzie dokonywana na Rachunek źródłowy. W takim przypadku, wpłaty gotówkowe w usłudze BLIK realizowane w dni wolne od pracy Banku oraz w dni świąteczne, będą ewidencjonowane na Rachunku źródłowym z datą pierwszego dnia roboczego po dniu realizacji wpłaty.
  6. W przypadku odmowy wykonania wpłaty gotówkowej BLIK, Użytkownik BLIK zostanie o tym poinformowany w momencie próby dokonania transakcji poprzez komunikat wyświetlany we Wpłatomacie Banku, w którym dokonywana jest transakcja.
  7. Bank informuje o przyczynie odmowy płatności, jeśli pozwolą na to przepisy prawa.
  8. Anulowanie Transakcji BLIK jest możliwe do momentu dokonania autoryzacji Transakcji BLIK. Po dokonaniu autoryzacji Klient może odwołać Transakcję BLIK wyłącznie u Akceptanta, jeżeli istnieje taka możliwość i Akceptant wyraża na to zgodę.
  9. Szczegółową listę dostępnych funkcjonalności dla Usługi BLIK oraz informację o obowiązującej wysokości limitów kwotowych dla Transakcji BLIK czy limitu przelewów natychmiastowych można uzyskać w Oddziałach i Filiach Banku oraz na stronie internetowej Banku.
  10. Dla poszczególnych typów płatności BLIK, Bank zdefiniował domyślne ustawienia limitów i rachunek źródłowy. Informacje o wysokości maksymalnych limitów usługi BLIK dostępne są w Komunikacie Banku.
  11. Bank ma prawo zablokować możliwość korzystania z Usługi BLIK zgodnie z postanowieniami regulaminów odpowiednich produktów bankowych oraz ze względu na:
  • uzasadnione przyczyny związane z bezpieczeństwem Usługi BLIK lub Urządzenia mobilnego powiązanego z tą Usługą;
  • podejrzenia nieuprawnionego użycia Usługi BLIK;
  • wykorzystywania aplikacji lub rachunków w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
  • złamania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu;
  • na rachunkach Klienta są zajęcia lub blokady rachunku bankowego ustanowione przez instytucje/organy państwa do tego upoważnione, w tym zajęcia organów egzekucyjnych, zajęcia rachunku na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego;
  • wykonywanie działań mogących zagrażać bezpieczeństwu systemu i danych w nim przetwarzanych;
  • dokonywanie czynności konserwacyjnych aplikacji lub innych systemów teleinformatycznych, związanych z korzystaniem z aplikacji, o czym Bank z wyprzedzeniem poinformuje Użytkownika na stronie internetowej Banku;
  • dokonywanie czynności mających na celu usunięcie awarii, usterek lub nieprawidłowości działania aplikacji lub innych systemów teleinformatycznych związanych z jej obsługą aplikacji oraz usługi BLIK.
  1. Bank odblokowuje Usługę BLIK, jeżeli przestały istnieć podstawy do utrzymywania blokady zgodnie postanowieniami regulaminów odpowiednich produktów bankowych.
  2. Zablokowanie Usługi BLIK skutkuje brakiem możliwości jej aktywacji oraz dokonywania transakcji za pośrednictwem Usługi BLIK do momentu jej odblokowania, a zastrzeżenie Usługi BLIK skutkuje brakiem możliwości dokonywania transakcji w ramach Usługi BLIK oraz usunięciem Usługi BLIK.

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ BANKU

  § 7.

  1. Bank nie gwarantuje stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji Mobilnej, jak również ich bezbłędnego działania.
  2. Użytkownik korzysta z Aplikacji Mobilnej dobrowolnie, na własną odpowiedzialność – w tym m.in. Bank nie ponosi odpowiedzialności za: szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich, szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności, usługi, aplikacje i serwisy, których dostawcą są osoby trzecie.
  3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne nie wynikające z winy Banku, w szczególności ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają Urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

  BEZPIECZEŃSTWO

   § 8.

  1. Korzystanie z aplikacji mobilnej i usług objętych niniejszym Regulaminem, może wiązać się z ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu jego zminimalizowania. Informacje o zasadach bezpieczeństwa dostępne są na stronie internetowej banku https://bankpbs.pl/bezpieczenstwo w zakładce „Bezpieczeństwo”.
  2. Użytkownik Aplikacji Mobilnej zobowiązany jest do:
  • Korzystania z przedmiotowej usługi zgodnie z zawartymi z Bankiem umowami oraz zapisami odpowiednich regulaminów produktowych;
  • Nieudostępniania Osobom nieuprawnionym Urządzenia mobilnego, na którym znajduje się Aplikacja Mobilna z Usługą BLIK, Kodu BLIK oraz kodu PIN do Aplikacji Mobilnej;
  • Podejmowania niezbędnych środków bezpieczeństwa służących zapobieganiu wystąpienia nieautoryzowanych transakcji, w tym odpowiedniego zabezpieczenia Urządzenia mobilnego poprzez:
  1. aktualizacje systemu operacyjnego oraz Aplikacji Mobilnej,
  2. stosowanie oprogramowania antywirusowego,
  3. stosowanie zapór bezpieczeństwa, jeżeli to możliwe,
  4. ochrony PIN-u do aplikacji oraz zaufanego urządzenia mobilnego przed nieuprawnionym przejęciem lub użyciem przez osoby trzeciej;
  • Ochrony i przechowywania osobno Urządzenia mobilnego z Aplikacją Mobilną, kodu PIN oraz innych danych służących do odblokowania ekranu Urządzenia mobilnego lub dostępu do Aplikacji Mobilnej z zachowaniem należytej staranności;
  • Niezwłocznego zgłoszenia faktu utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia Urządzenia mobilnego, na którym znajduje się Aplikacja Mobilna z Usługą BLIK. Zgłoszenie może zostać dokonane w oddziale lub Filii Banku, a także na Infolinii Banku.
  • Na podstawie zgłoszenia, o którym mowa ust. 5, Bank blokuje dostęp do aplikacji, co uniemożliwia posługiwanie się aplikacją na zaufanym urządzeniu mobilnym.
  1. Nie zaleca się otwierania na zaufanym urządzeniu mobilnym wiadomości e–mail, załączników do e-mail i linków do stron WWW, pochodzących z nieznanych źródeł i od nieznanych osób.
  2. Tworzone przez Użytkownika hasło powinno być trudne do odgadnięcia i zawierać duże/małe litery, cyfry oraz znaki specjalne – hasła z większą liczbą znaków są mniej podatne na złamanie w krótkim czasie.
  3. Nie należy zapamiętywać haseł w pamięci przeglądarki lub w aplikacji mobilnej na urządzeniu.
  4. Nie należy także używać tego samego hasła w innych aplikacjach, z których korzysta Użytkownik.
  5. Należy zachować czujność i ostrożność przy otwieraniu otrzymanego link, upewniając się, że pochodzi z zaufanego źródła. Linki mogą prowadzić do zainfekowanych stron lub mogą dodać złośliwe rozszerzenia do przeglądarek, dzięki czemu mogą przejąć kontrolę nad urządzeniem Użytkownika.
  6. Nie należy logować się do aplikacji mobilnej i bankowości elektronicznej podczas korzystania z otwartych sieci, ponieważ może to grozić udostępnieniem Twoich danych cyberprzestępcom.

  POLITYKA PRYWATNOŚCI I ZAKRES UDOSTĘPNIENIA DANYCH UŻYTKOWNIKA

  § 9.

  1. Aplikacja Mobilna na potrzeby realizacji funkcjonalności przetwarza takie dane osobowe jak: imię i nazwisko Użytkownika pesel; numer telefonu; ulica oraz numer, miejscowość, kod województwa, kod kraju, kod pocztowy; opis transakcji.
  2. Administratorem powyższych danych osobowych jest Polski bank Spółdzielczy w Wyszkowie z siedzibą w Wyszkowie, 07-200 Wyszków ul. Tadeusza Kościuszki 5.
  3. Aplikacja wymaga nadania następujących dostępów:
  • Telefon - bezpośrednie wybieranie numerów telefonu, odczytywanie stanu i informacji o telefonie;
  • Zdjęcia, multimedia i pliki - odczytywanie pamięci USB, modyfikowanie i usuwanie zawartości pamięci USB;
  • Pamięć - odczytywanie zawartości pamięci USB, modyfikowanie i usuwanie zawartości pamięci USB;
  • Identyfikator urządzenia i informacje o połączeniach - odczytywanie stanu i informacji o telefonie;
  • Inne - pełny dostęp do sieci;
  • Lokalizacja - aktywowanie i używanie systemu GPS lub innych funkcji znajdowania lokalizacji w urządzeniu.
  • Powiadomienia - wyświetlanie powiadomień Push przez Aplikację Mobilną dla usług.

  REKLAMACJE

  § 10.

  1. Wszelkie reklamacje związane z działalnością Aplikacji Mobilnej i usługi BLIK, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji Mobilnej należy kierować do Banku na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: dane Użytkownika, nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji, dokładny czas wystąpienia problemu.
  3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania przez Bank w przypadku usług płatniczych oraz w terminie 30 dni w przypadku reklamacji dotyczących funkcjonowania Aplikacji Mobilnej. Proces składania i rozpatrywania reklamacji określają regulaminy otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w Banku.
  4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Klientowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
  5. Zastrzeżenia Klient może skierować do podmiotów, które są uprawnione do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w tym Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich adres strony internetowej: zbp.pl/dla-klientow/arbiter-bankowy oraz rzecznik Finansowy www.rf.gov.pl, a także zwrócić się po pomoc prawną do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta. Ich dane kontaktowe znajdziesz m.in. na stronach internetowych miast i powiatów.
  6. Organem, który sprawuje nadzór nad Bankiem, jest Komisja Nadzoru Finansowego.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 11.

  1. Bank zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności związanych z obsługą Aplikacji Mobilnej zewnętrznym dostawcom systemów informatycznych.
  2. Bankowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, w przypadku:
  • Zmian w Usłudze BLIK, w Aplikacji Mobilnej lub w innych produktach, związanych z postępem technologicznym i informatycznym, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa lub ułatwienie korzystania z Usługi BLIK, o ile powodują one konieczność zmiany Regulaminu;
  • Wprowadzenia nowych lub zmiany obecnie obowiązujących przepisów prawa lub wydania przez uprawnione organy państwowe rekomendacji lub interpretacji w sprawie sposobu stosowania tych przepisów, jeżeli powoduje to konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do rozwiązań wynikających z wydawanych przepisów prawa, rekomendacji lub interpretacji.
  1. O zakresie wprowadzanych zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2 Bank zawiadamia Użytkownika aplikacji w sposób w oraz w terminie określonym w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków.
  2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zlecenia płatniczego spowodowane wstrzymaniem transakcji, blokadą rachunku lub blokadą środków na podstawie decyzji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, organów egzekucyjnych oraz innych upoważnionych organów państwa, w zakresie przyznanych im uprawnień.
  3. Szczegółowy sposób, formę i terminy informowania Użytkownika o wykonanych dyspozycjach oraz o pobranych opłatach i prowizjach z tytułu wykonanych przez bank czynności, określają właściwe umowy, regulaminy oraz taryfa opłat i prowizji, na podstawie których bank świadczy te usługi na rzecz Użytkownika.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia regulaminów odpowiednich produktów i usług bankowych oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Znajdziesz nas też tutaj