Skip to main content

Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli

11-06-2024

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie zawiadamia, że zgodnie z § 21 Statutu

w dniu 28 czerwca 2024 roku o godzinie 10:00

w Gościńcu pod Jesionem w Wyszkowie, przy ul. Łącznej 5 odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

W przypadku braku kworum Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie, tego samego dnia tj. 28 czerwca 2024 roku o godz. 10:30.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
 2. Stwierdzenie zdolności do podejmowania Uchwał
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli.
 4. Wybór Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 5. Przedstawienie Porządku Obrad.
 6. Uchwalenie Regulaminu Obrad.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany statutu.
 8. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji ds. odpowiedniości.
 9. Przeprowadzenie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.
 10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z działalności w 2023r.
 11. Sprawozdanie Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z działalności w 2023r., z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, przedstawienie sprawozdania finansowego oraz opinii biegłego rewidenta.
 12. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 13. Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedniości sprawozdania z wyników oceny indywidualnej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.
 14. Podjęcie Uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z działalności w 2023 roku,
 • oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie oraz skuteczności jej działania za 2023 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z działalności w 2023r.,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie za 2023r.,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie,
 • podziału nadwyżki bilansowej Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie za 2023 rok,
 • przystąpienia do PARTNET Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie,
 • przystąpienia do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych,
 • kierunków działalności PBS Banku w 2024 roku.
 1. Wnioski Przedstawicieli.
 2. Zamknięcie Obrad.
Znajdziesz nas też tutaj